Participació en el programa UPCO2 sobre reducció d’energia i emissions en edificis

Sant Cugat del Vallès, Barcelona

 

Consultoria ambiental en el marc del Programa UPCO2, que té com a objectiu reduir el consum d’energia i les emissions de CO₂ en els edificis de la Universitat Politècnica de Catalunya.

 

Definició conceptual del projecte, coordinació tècnica i diverses tasques específiques amb diferents col·laboradors com: a) Obtenció de dades sobre les característiques dels sistemes d’instal·lacions de l’edifici *ETSAV, b) Coneixement del perfil de gestió de l’escola (funcionament dels equips en el temps), c) Determinació del perfil d’ocupació (nombre de persones, usos d’espais, horaris, etc.), d) Evolució de les condicions del clima, e) Anàlisi de la capacitat de resposta de l’edifici, f) determinació de possibles accions de reducció de consum energètic a provar, g) posada en marxa de les accions previstes, h) registre i anàlisi de resultats obtinguts, i) noves accions a realitzar i j) redacció d’un protocol d’actuació.

El primer pas va ser modificar la gestió del sistema de calefacció, adaptant-lo al funcionament real de l’edifici (identificant les hores en què l’ocupació seria mínima o nul·la a fi de programar parades del sistema sense afectar el funcionament del centre i tenint en compte les variacions de les condicions exteriors). El segon, a partir dels resultats obtinguts i continuant la gestió del sistema de calefacció, va consistir a ajustar els perfils de gestió i ocupació de l’edifici, tenint en compte les opinions dels usuaris sobre confort, usos, gestió, etc. La comparació del consum del període en què s’han realitzat les actuacions respecte del mateix període de l’any anterior, considerant la variació climàtica i l’augment de superfície climatitzada, dóna un estalvi d’energia d’un 28% i també una disminució d’emissions de CO₂.

 

Promotor: Universitat Politècnica de Catalunya

Client: Universitat Politècnica de Catalunya

Lloc: Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès ETSAV

Any projecte: 2007-2010

Equip UPCO2: A. Cuchí (director), F. López E. Mata and G. Ruiz

 

Drets d’imatge: Till F. Teenck