Estudi d’optimització de l’escola Rosella a Viladecavalls

Viladecavalls, Barcelona

 

La Diputació de Barcelona (DIBA) va promoure una sèrie d’auditories per a la millora dels edificis públics. SO, en col·laboració amb l’arquitecte Josep Maria Puigdemasa, va realitzar una auditoria exhaustiva de l’edifici de l’escola i les seves instal·lacions tèrmiques. En una primera fase de diagnòstic, es van identificar febleses en la construcció, els equips i la gestió, que causaven un alt consum en la temporada d’hivern i molèsties tèrmiques a causa de l’excés de calor a l’estiu. La segona fase proposa una sèrie de mesures de millora que es calculen quant a la seva eficiència en la reducció de la demanda tèrmica. Finalment, una tercera fase de càlcul de viabilitat econòmica i proposta de fases d’implementació. El procés acaba amb la certificació energètica de l’edifici.

 

L’edifici va obtenir la lletra D per a qualificació energètica, amb les mesures de millora proposades capaces de millorar la qualificació a una lletra B.

 

Promotor: Diputació de Barcelona

Client: Ajuntament de Viladecavalls

Any projecte: 2014

 

Drets d’imatge: Diputació de Barcelona