Programa de regeneració urbana amb mesures de contractació publica sostenible

Pla director de rehabilitació del Llatzeret de Maó

Insfraestructures de recerca a l’àrea de l’Antic Mercat del Peix

Ajuntament de Barcelona: Projectes pel clima

Bases per a la transformació de l’´rea de l’Antic Mercat del Peix

Propostes de transformació de la Model – Pla director

Incorporació de criteris ambientals en el PEMU Illa Glòries

Anàlisi ambiental de l’edifici de Parc Tecnològic Barcelona Activa

Revisió de l’Ordenança de Medi Ambient (OMA) de la Agència d’Energia de Barcelona

Assessorament ambiental en el Pla director i el projecte d’un hotel sostenible a la Bahía de Ávalos a La Gomera

Estudis preliminars per a la millora de la demanda energètica d’edificis i habitatges existents com a criteris de revisió d’ajuts existents

Estudi previ per a la incorporació de paràmetres ambientals en la rehabilitació dels edificis de l’AMB

Avaluació i millora d’eficiència energètica dels edificis del Departament d’Infraestructures i Equipaments de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de l’Ajuntament de Barcelona

PIMA SOL, programa de millora energètica i d’emissions de CO2 en hotels

Documentació d’informació ambiental sobre productes d’aïllament tèrmic

Exigències ambientals, de disseny i verificació per a l’àrea Pla de Baix de Domeny

Pla parcial del sector UA-Suble-01 “El Falgueró” a Andorra

Façana fb720: Informe sobre l’anàlisi del cicle de vida dels materials

Criteris ambientals per a promocions d’habitatge públic a les Illes Balears

Assessorament en la revisió del Codi de Construcció de Bogotá

Platja de Palma: model de rehabilitació ambiental d’edificis d’habitatges i altres usos

Com fer un projecte sostenible. Metodologia per a la millora ambiental del projecte d’edificació

Aïllament tèrmic natural RMT-NITA : Anàlisi del cicle de vida i oportunitats de millora

Paviment flexible/rígid reutilitzable i reciclable: Anàlisi de cicle de vida i opcions de millora

Participació en el programa UPCO2 sobre reducció d’energia i emissions en edificis

Assessorament en eficiència energètica i gestió de residus en la rehabilitació de l’edifici PCiTAL de Lleida

Ecomateriales: estratègies d’economia circular per a materials de construcció