Paviment flexible/rígid reutilitzable i reciclable. Anàlisi de cicle de vida i opcions de millora

Descripció

Estudi d’avaluació ambiental comparada entre paviments reutilitzables i reciclables Versaflex i paviments de gres porcellànic convencionals, en el cicle de vida comprès entre l’extracció de matèries primeres i l’abocament/reciclatge de residus.

 

Dades generals

Client: Interface Europe Ltd / Paviments considerats: sistema Versaflex, format per rajoles de gres porcellànic sobre malla de polipropilè i junta flexible d’elastòmer termoplàstic SEBS) i sistema convencional, format per rajoles de gres porcellànic sobre capa d’assentament de morter de ciment cola / Estat de la feina: finalitzada, amb informe tècnic entregat.

 

Feina realitzada

Anàlisi de cicle de vida (ACV) resumit tipus cradle to tomb or reuse/recycle. Principals indicadors utilitzats: energia de fabricació, emissions de CO2 de fabricació, aigua d’instal·lació, residus sòlids i toxicitat ambiental. Inclou: disseny de l’ACV resumit, determinació d’escenaris de remoció/reutilització de paviments segons estàndards del mercat de superfícies comercials, recol·lecció i/o elaboració de dades tècniques ambientals, diagnòstic i anàlisi de la situació existent i hipòtesis futures de producció de Versaflex, comparació amb el sistema convencional, determinació d’opcions de millora per a la reducció d’impactes i simulació de resultats amb millores incorporades en el procés de fabricació.

 

Resultats obtinguts

Es va poder caracteritzar el comportament del sistema Versaflex i comparar-lo amb el sistema convencional en diferents escenaris de reutilització parcial, mitjana o total (Versaflex) i de remoció i abocament de residus (convencional). Es van comprovar importants estalvis d’impactes en el primer dels sistemes, que augmenten a mesura que creix la reutilització de materials prevista en els diferents escenaris, al llarg de períodes d’ús de 6 anys i dins d’un cicle de vida de 50 anys.

 

Category

Estudios ambientales, R&D