Gestió de residus en la rehabilitació de l’edifici PCiTAL de Lleida

Descripció

Assessorament ambiental a la direcció facultativa per situar les ràtios de reciclatge dels residus generats en l’obra de rehabilitació per sobre del 50%, segons els objectius del Pla de Catalunya de Residus de Construcció (PROGROC).

 

Dades generals

Clients: Estudis d’arquitectura Pich-Aguilera i Josep Ma Puigdemasa / Promotor: Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari  de Lleida / Emplaçament: Parc de Gardeny, Lleida / Superfície: 19.020 m2 / Estat de la feina: finalitzada / PEM aproximat: 9.426.208 euros.

 

Feina realitzada

En aquesta rehabilitació, ja en la fase de projecte bàsic, Societat Orgànica va dur a terme un assessorament ambiental a l’equip d’arquitectes amb l’objectiu d’optimitzar la demanda energètica de l’edifici. Una vegada iniciada la fase d’obra, es duu a terme un assessorament en l’àmbit de la gestió i valorització dels residus que es generaran al llarg d’aquesta fase. La feina es planteja com a assessorament a la direcció facultativa i, al mateix temps, a l’empresa constructora mitjançant reunions de feina periòdiques en les quals es plantegen els objectius a complir i les accions a desenvolupar. A partir d’aquí l’empresa constructora elabora i executa un pla de gestió de residus intern, en compliment de la seva normativa de qualitat ambiental ISO 14000, mentre que la direcció facultativa en realitza el control i seguiment detallat. Societat Orgànica, a més de realitzar algunes visites d’obra, revisa els informes que ambdues van generant i proposa noves actuacions de millora.

 

Resultats ambientals

Es plantegen diferents accions de separació selectiva i valorització, entre les quals destaquen la reutilització en el mateix emplaçament de les terres, els àrids de la coberta i algunes fusteries i aïllaments, el reciclatge dels residus de fusta, plàstic film i metàl·lics, així com l’adequada gestió interna dels residus especials (incloent-hi les restes de fibrociment). Els valors finals de reciclatge van ser baixos ja que els residus petris (el 95% del pes dels residus generats), malgrat que havien estat separats selectivament de la resta de residus, per motius econòmics es van destinar a un abocador (el sobrecost no estava previst en el pressupost).

Category

Terciario