Reducció d’emissions de CO2 als nous edificis del Sector de Llevant, Figueres

Descripció

Assessorament ambiental per a la determinació de criteris sobre reducció d’emissions de CO2 en el disseny dels nous edificis de l’àrea urbana a transformar en el Sector de Llevant, Figueres.

 

Dades generals

Client: Universitat Politècnica de Catalunya (dirigit per Albert Cuchí, DCA1) / Promotor: Ajuntament de Figueres / Emplaçament: àrea Est de la ciutat  / Superfície aproximada: 200.000 m2 / Altres participants: Lluís Brau (projecte d’urbanisme), Rafael Cáceres (projecte d’arquitectura) i Salvador Rueda (ecologia urbana) / Estat de la feina: estudi preliminar entregat.

 

Feina realitzada

Assessorament per a la definició d’una metodologia i uns criteris de disseny per disminuir les emissions d’efecte hivernacle del cicle de vida a aplicar en edificis residencials i terciaris. La feina va aprofundir en l’anàlisi de les fases de producció de materials i ús de l’edifici comparant els valors d’edificació de referència (convencional) amb la que es projecta per al Sector (proposta). En el primer cas es van determinar sistemes constructius baix emissius (materials de baix impacte, baix manteniment, unions reversibles, reciclabilitat) mentre que en el segon es van contemplar mesures de disminució de la demanda (aïllament i inèrcia tèrmica, ventilació creuada, control solar, etc.) i d’augment de l’eficiència energètica (centralització de la generació i acumulació tèrmica, sistemes eficients com microcogeneració, augment de captació d’energia solar, etc.), així com un sistema de gestió dels recursos utilitzats pels edificis en el seu cicle de vida.

 

Resultats ambientals

Comparant el model d’edificació proposat respecte al convencional, quant a emissions de CO2 i fins a aquesta etapa d’estudi, en fase de producció de materials s’aconsegueix un estalvi d’un 50% mentre que en fase d’ús dels edificis s’aconsegueix un 25%. No obstant això, l’estudi avança que, aprofundint el model de reducció d’emissions, és possible arribar a estalvis d’un 70% en fase de producció de materials i de gairebé un 100% en fase d’ús d’edificis.

Category

Auditorias